اعضاي شوراي شهر قول بدهند

اعضای آينده شورای شهر ساری به مردم قول بدهند که مانند گذشتگان نیروی انسانی جدید به بدنه شهرداری تحمیل نخواهند کرد.

یکی از مشکلات پیش روی شهرداری ساری انباشت بیش از " />

امـروز : پنجشنبه, ۴ مرداد , ۱۴۰۳